CBIR: Content Based Image Retrieval

شبکه های عصبی کانولوشن

 

همانطور که می دانیم بسیاری از داده های مهم دنیای واقعی به شکل نمودار ها یا شبکه ها وجود دارند به عنوان مثال: شبکه های اجتماعی[1]، نمودارهای دانش[2]، شبکه های پروتئین[3]، شبکه جهانی وب[4] و غیره

در چند سال گذشته، تعدادی از مقالات مجددا به مسئله بهینه سازی شبکه های عصبی برای کار بر روی نمودارها پرداخته اند و برخی از آنها اکنون به نتایج بسیار مثبتی در حوزه هایی که قبلا توسط روش های مبتنی بر هسته، گراف و سایر  تکنیک ها بوده رسیده اند. در این یادداشت خلاصه ای از پیشرفت های اخیر در این زمینه ارائه شده و نقاط قوت و ضعف رویکردهای مختلف به صورت اختصار بیان و مشخص می نماییم. هدف از این نوشتار بیان کلی از موارد زیر است:

مقدمه کوتاه به مدل شبکه عصبی بر روی نمودار
حلقه های گراف طیفی و گراف شبکه های کانولوشنی(GCNs)[5]
تهیه گراف با یک مدل ساده GCN  مرتبه1
GCN ها به عنوان تعمیم الگوریتم Weisfeiler-Lehman

 

به طور کلی کار با مدل های عصبی شناخته شده مانند RNN یا CNN  بر روی نمودارهای خودساخته یک مشکل چالش برانگیز است.

در حال حاضر، اغلب مدلهای شبکه عصبی دارای معماری مشترکی می باشند و و از فیلترها به صورت پارامتریک و به طور معمول در همه نقاط در گراف استفاده می شود. برای همه این مدلها، هدف تابعی است که پس از آموزش مدل، یک سیگنال یا ویژگی را گرفته و مقداری متناظر آن ایجاد کند به عبارتی G=(V,E) که مقادیر زیر را دریافت می کند.

ویژگی xi  برای هر گره iدر ماتریس ویژگی X:N*D خلاصه می شود که در آن N تعداد گره ها و D تعداد ویژگی های ورودی است
توصیف کننده به شکل یک ماتریس نمایش داده می شود که اغلب ماتریس متقارن A نام دارد. خروجی نودها هم به صورت Z تعریف می شود که یک ماتریس N*F  است که در آن F تعداد ویژگی های خروجی متناظر هر نود می باشد.

هر لایه شبکه عصبی را می توان به صورت یک تابع غیر خطی به شکل  H(l+1)=f(H(l),A) بیان کرد که در آن H(0)=X و H(l)=Z و l هم بیانگر تعداد لایه های شبکه عصبی می باشد.

 

یک نمونه ساده از GCN

فرض کنیم ()(lW)(lHAσ(=(,A)(lH) f  که در آن )l(W مقدار وزن لایه l از شبکه عصبی است و σ(0) هم یک مقدار غیر خطی همانند  [6]ReLU است.

در ابتدا دو محدودیت این مدل ساده را بیان می کنیم:

1-منظور از عمل ضرب با A به این معنی است که برای هر گره، تمام بردارهای ویژگی همه گره های همسایه را جمع می کنیم، اما نه خود گره را به عبارتی حلقه در گراف وجود ندارد.

2- مقدار ماتریس A نرمال نشده است لذا ضرب آن باعث تغییر در وزن در بردارهای ویزگی می شود.لذا از   استفاده می کنیم که در آن D ماتریس قطری درجه گره است و برای نرمال سازی متقارن از فرمول زیر استفاده می نماییم.

بنابراین تابع ما به صورت زیر خواهد بود

 مقدار   حاصل جمع ماتریس A با ماتریس I (واحد) می باشد و مقدار    ماتریس قطری   است.

تصویر زیر بیانگر اعضای یک باشگاه می باشد که رنگ ها به عنوان دسته بندی اعضا مطرح و با استفاده از تکنیک خوشه بندی انجام شده است.

حال اگر اطلاعات را از طریق مطالب مطرح شده قبلی و با استفاده از با سه لایه شبکه عصبی پردازش کنیم حاصل به شکل نمودار زیر است که تقریبا همان دسته بندی را نشان می دهد.

مطالب ارائه شده تا اینجا به این فرم بود که مقادیر متمایز بودند و همه به صورت پارامتریک ارائه شده بود. با اضافه کردن برچسب هایی به مدل امکان اضافه نمودن آموزش به مدل وجود دارد که برای این منظور می بایست از الگوریتم های یادگیری نیمه متمرکز[7] استفاده نماییم.[1] Social networks

[2] Knowledge graphs

[3] Protein-interaction networks

[4] World Wide Web

[5] Graph Convolutional Networks

[6] Rectified Linear Unit

[7] Semi-supervised learning

گراف Elastic

 

EGM[1] به صورت یک گراف برچسب دار[2] معرفی می شود که نود ها در آن بیانگر بافت بوده و بر اساس موجک گابور می باشند. یال ها نیز بیانگر فاصله نودها در تصویر هستند. لازم به ذکر است که تصویر مجموعه ای از بافت ها می باشد که به هم متصل هستند. زمانی که یک بخش در تصویر شناسایی می شود این بخش در گراف برچسب دار ذخیره شده که به آن گراف مدل[3] می گویند. این گراف بهترین روش برای بیان بافت ها می باشد.

EBGM[4] یک توسعه از EGM است برای کلاس های اشیاء که دارای ساختار های مشترک می باشند. همانند تصاویر صورت که دارای موقعیتهای یکسان می باشند. همه مقادیر در این کلاس ها یک نمودار را می سازند که به وسیله آن نمودارهای گروه[5] که از ساختارهای مشابه ساخته میشود تولید می گردد. از این نمودارها، یک گراف چندگانه از همان ساختار ایجاد می شود، با گره هایی که بافت های محلی هر شی در کلاس را نشان می دهند که به عنوان مثال می توان به تمام انواع چشم چپ اشاره کرد. یال ها نیز نشان دهنده فاصله متوسط بین گره ها می باشند. به عنوان مثال میانگین فاصله بین دو چشم را می توان نام برد. در حالت کلی بافت چشم ها می تواند از یک چهره و بافت دهان از چهره دیگر گرفته شود تا چهره جدیدی را نشان دهد که دارای مشخصات دو چهره ذخیره شده است. بدین ترتیب، یک گراف ترکیبی انتزاعی برای نمایش کلاسهای شیء به جای اشیاء خاص وجود خواهد داشت. EBGM  تنها می تواند در مورد اشیاء با ساختار مشترک استفاده شود، مانند تصویر چهره از روبرو که عملا با به اشتراک گذاشتن مجموعه ای از نشانه ها مانند نوک بینی و یا گوشه های چشم بوجود می آید.یکی از ابزارهای مناسب برای EBGM استفاده از موجک گابور[6] می باشد که از رابطه زیر به دست می آید

اولین تابع نمایی، تابع پوشش گوسی است که عرض را مشخص می کند. دومین تابع نمایی ترکیبی از یک موج کوسینوسی در قسمت واقعی و یک موج سینوسی در قسمت فرضی است که جهت و فرکانس فضایی امواج را مشخص می نماید. تابع نمایی سوم هم یک مقداری اصطلاحی است که تضمین می کند که موجک دارای میانگین صفر است. مقدار اول نیز جهت نرمالیز کردن موجک ها به کار می رود.

برای محاسبه کانولوشن[7]  از تبدیل فوریه آن به فرم زیر استفاده می شود:

استفاده از سری فوق با مقادیر استاندارد باعث تولید 40 مقدار برای هر پیکسل از تصویر می شود که تعداد 40 مقدار آن واقعی و تعداد  40 مقدار هم تخمینی است به مجموعه این مقادیر جت[8] گفته می شود.

نحوه کار  EGM به شکل زیر است:

1-     حرکت عمومی[9] : که در آن تصویر بررسی شده و موقعیت اشیاء در آن مشخص می شود. اسکن معمولا بر روی یک شبکه مستطیل شکل از موقعیت ها با فاصله بزرگ مثلا 10 پیکسل انجام می شود.

2-     مقیاس حرکت[10]: برای پیدا کردن اندازه مناسب و نسبت ابعاد شی به کار می رود. در این مرحله گراف تصویر به صورت افقی و عمودی مقیاس گرفته تا میزان شباهت آن با گراف مدل مشخص شود.

3-     حرکت محلی[11]: در این مرحله انتقال تمام گره ها به صورت محلی برای مشخص شدن انطباق یا تفاوت ها انجام می شود. در نهایت این حرکت محلی به صورت تصادفی باعث پیدا کردن بهترین انطباق می گردد البته این روش می بایست برای همه نود ها انجام پذیرد.

EGM دو فایده عمده دارد:

الف- نمودار برای اشیاء جدید می تواند به روش مکانیزه ایجاد شود.

ب- نیازی نیست که هر مدل واحد در گالری را با تصویر مقایسه کنیم.

یک گراف تصویر می تواند مستقل از یک مدل پایه ساخته شود و فقط مقایسه گراف برای هر مدل انجام می گیرد که باعث کاهش حجم محاسبات می شود. هنگامی که ما وسیله ای برای تولید و مقایسه نمودارهای تصویر داریم، تشخیص چهره ها در یک شکل یکنواخت راحت است.
در حالیکه تشخیص چهره در بین جنبه های مختلف، پیچیده تر می باشد. برای روشن شدن موضوع فرض کنید ما 1000 تصویر چهره داریم، به عنوان مثال همه به طور مستقیم به دوربین نگاه می کنند و بوسیله نام شخص این تصاویر مشخص می شوند. این مجموعه تصاویر گالری را تشکیل می دهد. برای تشخیص چهره ما به روش زیر عمل می کنیم:

مرحله 1: ساخت یک گراف چهره

 اولین قدم برای راه اندازی سیستم این است که گراف ساختار تشکیل شود. بنابراین، ما اولین تصویر را گرفته و به صورت دستی نقاط گره را در آن مشخص می کنیم که این کار به راحتی قابل انجام است. مانند گوشه های چشم و دهان، مرکز چشم ها و...
همچنین یال های بین گره ها می بایست تعریف شود. این اولین نمودار چهره است.

مرحله 2: ساختن نمودار گروه چهره

 نمودار که در بالا تعریف شده است می تواند به عنوان یک گراف دسته ای با یک نمونه در آن معرفی شود. اگر تصویر دوم منطبق بر تصویر اول نباشد کیفیت تطابق پایین است. فرض کنیم تصویر نوک بینی بر روی گونه منطبق شده باشد که نیاز به تغییر می باشد که پس از تغییر تصویر مورد نظر به صورت دستی می توان آن را تایید نمود و به مجموعه گراف اضافه کرد. با تکرار این فرآیند گراف رشد کرده و دقت تصاویر آن بیشتر می‌شود که تعداد انجام این کار 100 مورد می باشد.

مرحله 3: ساختن گالری گراف ها[12]

حال 900 تصویر باقیمانده را با گراف های موجود به صورت اتوماتیک مطابقت می دهیم. در نهایت می توانیم همه 1000 تصویر را به صورت مکانیزه بررسی کنیم.

مرحله 4: ساخت گراف کاوشگر[13]

فرض کنید ما یک تصویر جدید داریم و باید تصویر را در گالری پیدا کنیم. ابتدا باید یک گراف برای تصویر ایجاد کنیم. این فرایند دقیقا همانطور که برای تصاویر مدل انجام می شود صورت می پذیرد.

مرحله 5: مقایسه با تمام نمودارهای مدل

گراف تصویر با تمام نمودارهای مدل مقایسه می شود و در نتیجه 1000 مقدار شباهت به دست می آید.

مرحله 6: شناسایی

واضح است که نموداری که بیشترین میزان شباهت با نمونه اصلی را دارد به عنوان پاسخ معرفی می گردد. هرچند ممکن است که نمودارهای مختلفی با درصد جزئی اختلاف بوجود آیند. در نهایت مدل تصویری با بیشترین میزان شباهت با تصویر اصلی برگردانده می شود.

از این روش می توان برای شناسایی تصاویر مرد و زن و یا فرد با عینک و بدون عینک و ریش دار و بدون ریش استفاده کرد. از این روش برای تشخیص تصاویر با معلولیت های خاص هم می توان استفاده نمود.  به عبارتی امکان استفاده از آن در علوم پزشکی نیز وجود دارد.
[1] Elastic Graph Matching

[2] Labeled graphs

[3] Model graph

[4] Elastic Bunch Graph Matching

[5] Bunch graph

[6] Gabor Wavelets

[7] Convolution

[8] Jet

[9] Global Move

[10] Scale Move

[11] Local Move

[12] Gallery of Graphs

[13] Probe Graphبازیابی تصویر محتوا محور از منظر ویکیپدیا


بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا  CBIR[1] به عنوان پرس و جو با محتوای تصویر QBIC[2] شناخته شده است.بازیابی اطلاعات بصری مبتنی بر محتوا CBVIR[3] راهکاری است برای استفاده از تکنیک های بینایی کامپیوتری برای رفع مشکل بازیابی تصویر  برای جستجوی تصاویر دیجیتال در پایگاه داده های بزرگ. "مبتنی بر محتوا " به این معنی است که جستجو بر اساس محتوا باشد به جای ابرداده مانند کلمات کلیدی، برچسب ها و یا توصیف های مرتبط با تصویر. اصطلاح در این مقوله "محتوا" ممکن است به رنگ ها، شکل ها، بافت ها و یا هر گونه اطلاعات دیگر که می تواند از تصویر به دست آید اشاره کند. بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا اثر بخش و مفید است زیرا جستجوهایی که به طور کامل به فراداده متکی هستند وابسته به کیفیت و کامل بودن آن می باشند.

 

تاریخچه

اصطلاح "بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا" در سال 1992 هنگامی که توسط T.Kato برای توصیف آزمایشات مربوط به بازیابی خودکار تصاویر از یک پایگاه داده بر اساس رنگ ها و شکل های موجود استفاده شد بر می گردد. از آن به بعد، این اصطلاح برای توصیف روند بازیابی تصاویر مورد نظر از یک مجموعه بزرگ بر اساس ویژگی های تصویری هماهنگ استفاده شده است. تکنیک ها، ابزارها و الگوریتم هایی که استفاده می شوند، از روش هایی مانند آمار، تشخیص الگو، پردازش سیگنال و دید کامپیوتری بهره می گیرند. اولین سیستم CBIR تجاری توسط آی بی ام توسعه یافته QBIC  نامیده شد.

 

پیشرفت فنی

CBIR  به دلیل محدودیت های ذاتی سیستم های مبتنی بر فراداده برای بازیابی تصاویر کارآمد مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. اطلاعات متن در مورد تصاویر را می توان به راحتی با استفاده از تکنولوژیهای موجود جستجو کرد، اما این روش وابسته به انسان است تا اطلاعات هر تصویر را در پایگاه داده به صورت دستی توصیف کند. لذا این روش برای پایگاه های بسیار بزرگ یا تصاویری که به طور خودکار تولید می شوند عملا کاربردی ندارد. سیستم CBIR اولیه برای جستجوی پایگاه داده ها بر اساس رنگ، بافت و خواص شکل طراحی شد. پس از توسعه این سیستم ها، نیاز به رابط کاربر پسند آشکار شد. بنابراین CBIR  شامل طرحی است که سعی در برآوردن نیازهای کاربر و انجام جستجوهای او دارد.

 

روش های موجود

الف- ارزیابی معنایی[4]

بازیابی معنایی با یک درخواست کاربر مانند "پیدا کردن عکسهای ابراهیم لینکلن" آغاز می شود. انجام این نوع از برای کامپیوترها بسیار دشوار است زیرا لینکلن همیشه تصویر حاصل از یک دوربین نیست. بنابراین بسیاری از سیستم های CBIR به طور کلی از ویژگی های سطح پایین مانند بافت، رنگ و شکل استفاده می کنند. و از این ویژگی ها و یا ترکیب آنها برای مطابقت با ویژگی هایی (مانند چهره، اثر انگشت یا تطبیق شکل) استفاده می شود. به طور کلی، بازیابی تصویر نیاز به همکاری انسان برای شناسایی و درک مفاهیم بالاتر دارد.

 

ب- روش بازخورد (ارتباط دوسویه ماشین و انسان)

ترکیبی از تکنیک های جستجوی CBIR که کاربر را قادر به جستجوهای پیشرفته می کند. در این روش کاربر به تدریج نتایج جستجوی خود را با علامت گذاری تصاویر در نتایج به عنوان "مرتبط"، "غیر مرتبط" یا "خنثی" علامت گذاری کرده و سپس از آنها در جستجوهای جدید استفاده می شود. تاکنون نمونه هایی از این نوع سیستم و رابط ساخته شده است.

 

ج- یادگیری ماشین / تکراری

یادگیری ماشین و استفاده از تکنیک های تکراری در CBIR شایع تر است.

 

ه- سایر روشهای پرس و جو

سایر روشهای پرس و جو عبارتند از: مرور دسته بندی های سفارشی / سلسله مراتبی، پرس و جو در منطقه تصویر (به جای کل تصویر)، پرس و جو با چند تصویر نمونه، پرس و جو با طرح بصری، پرس و جو با مشخصات مستقیم از ویژگی های تصویری و پرس و جو چندجمله ای مانند ترکیب لمس، صدا و غیره

 

و- مقایسه محتوا با استفاده از اندازه گیری فاصله تصویر

رایج ترین روش برای مقایسه دو تصویر در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا (معمولا تصویر نمونه و یک تصویر از پایگاه داده) استفاده از اندازه گیری فاصله تصویر است. اندازه گیری فاصله تصویر شباهت دو تصویر را در ابعاد مختلف مانند رنگ، بافت، شکل و دیگر موارد مقایسه می کند. به عنوان مثال، فاصله 0 نشان دهنده تطابق دقیق جواب با سوال مورد نظر است. مقدار بیش از 0 نشان دهنده درجه های مختلف از شباهت بین تصاویر است.

 

ح- بافت

اندازه بافت اشاره به الگوهای بصری دارد که در تصاویر وجود دارند و از آنها برای جستجو استفاده می شود. بافت ها توسط texels نشان داده می شوند و بیانگر تعداد مجموعه های بسته است که در تصویر تشخیص داده می شوند. این مجموعه ها نه تنها بافت را تعریف می کنند، بلکه موقعیت آنها در تصویر را نیز نشان می دهند. شناسایی بافت های خاص در یک تصویر با استفاده از مدل سازی بافت به عنوان یک تغییر در سطح خاکستری دو بعدی حاصل می شود. روشهای دیگر طبقه بندی بافتها عبارتند از:

     ماتریس همبستگی

     قانون بافت انرژی

     تبدیل موجک

 

ط- شکل

شکل به ظاهر وشکل یک تصویر اشاره نمی کند، بلکه یک بخش خاص تصویر است که دنبال آن می گردیم. اشکال اغلب برای تقسیم بندی یا تشخیص لبه استفاده می شوند. توصیف گران شکل می بایست در برابر چرخش، سایز و ... ثابت باشند. که به عنوان مثال می توان به تبدیل فوریه اشاره کرد.

 

ارزیابی بازیابی تصویر

معیار ارزیابی روش های بازیابی تصویر را می توان دقت و فراخوانی آنها تعریف کرد هرچند که در اکثر سیستم های CBIR  از چند تکنیک به طور همزمان برای بازیابی تصویر استفاده می شود.

 

منبع

https://en.wikipedia.org/wiki/Content-based_image_retrieval

 [1] Content-based image retrieval

[2] Query by image content

[3] content-based visual information retrieval

[4] Semantic retrieval

استخراج ویژگی از تصاویر بافتی

همانگونه که قبلا هم گفته شد روشهای مختلفی برای استخراج ویژگی از تصاویر بافتی ارائه شده که یکی از ساده ترین و پر کاربرد ترین آنها، روش های مبتنی برالگوی دودویی محلی است که به دلیل سادگی در پیاده سازی و استخراج ویژگیهای مناسب با دقت طبقه بندی بالا، بیشتر مورد استفاده بوده است.

روش الگوی دودویی محلی، روشی غیر پارامتریک می باشد که باید در آن تعداد نقاط همسایگی P و شعاع همسایگی R مشخص شود. یکی از مشکلات روش الگوهای دودویی محلی تعداد ویژگی های استخراج شده بوده که برابر2^p  است. روش الگوی دودویی محلی مزایای مختلفی دارد یکی از این مزیت ها، سادگی آن می باشد. ضمن اینکه قابلیت استخراج اطلاعات محلی را با دقت بالا دارد و چون از تفاضل سطوح خاکستری استفاده می کند، نسبت به تغییرات یکنوای سطوح خاکستری غیرحساس است.

در روش واریانس محلی در هر همسایگی مقدار واریانس نقاط همسایگی محاسبه شده و یک توصیفگر جدید بنام واریانس محلی حاصل می شود. در برخی از مقالات از ترکیب الگوی دودویی محلی و واریانس محلی ویژگی هایی با نتایج بهتر طبقه بندی تولید شده است. محمدحسین شکورو فرشاد تاجریپور در مقاله ای به نام الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی از یک روش جدید استفاده نمودند. روش آنها بر روی دسته های TC10 و TC12(t) و TC13 از پایگاه داده Outex اعمال شده است. همچنین از پایگاه CUReT و UIUC نیز جهت تست سیستم استفاده نموده اند. روش پیشنهادی آنها در مقایسه با الگوی دودویی محلی و واریانس محلی به نویز مقاوم تر بوده و همچنین ترکیب آن با الگوی دودویی محلی نتایج بسیار بهتری نسبت به ترکیب واریانس محلی با الگوی دودویی محلی تولید می کند. این روش ضمن اینکه کلیه ویژگی های مثبت روش های موجود مانند غیرحساس بودن به چرخش و تغییرات روشنایی را دارد، نسبت به نویز نیز بسیار مقاوم می باشد.

 

منبع

http://jmvip.sinaweb.net/article_33505.html

مقدمه ای برای یادگیری عمیق

ما بعضا در مورد مفهوم ادراک فکر کرده ایم یعنی اینکه چگونه مغز ما اشیایی را که می بینیم درک می کند؟ چگونه تفاوت بین گربه و سگ را می داند؟ چگونه می توانیم مردم را از یکدیگر جدا و شناسایی کنیم؟ مطلب شگفت انگیز این است که چگونه مغز انسان پس از سالها که از دیدن یک شخص که سالیان متمادی از آخرین دیدار با او گذشته، مجددا او را شناسایی می کند؟ اما امروزه فناوری هایی وجود دارد که می تواند این کار را همانند یک انسان برای درک اشیا انجام دهد. به عنوان مثال، آیا سیستم قفل کردن تشخیص چهره آیفون X. شگفت انگیز نیست؟ برنامه های کاربردی زیادی وجود دارد که از این تکنولوژی استفاده می کنند. هنگامی که ما عمیقتر به این برنامه ها نگاه می کنیم متوجه می شویم که از شبکه های عصبی استفاده می نمایند به طور خاص، مردم از تکنیک مبتنی بر شبکه عصبی که یادگیری عمیق نامیده می شود برای این منظور استفاده می نمایند.

هدف از ارائه این مطلب، ارائه یک نظریه مفهومی اساسی برای تکنیک یادگیری عمیق است که از یک شبکه عصبی آغاز می شود، چه شرایطی با آن همراه است، چگونه ما یک مدل ساده شبکه عصبی را بسازیم و چه تکنیک هایی عموما در یک شبکه عصبی عمیق برای بهینه سازی مدل های پیش بینی استفاده می شود. در اینجا همه شرایطی که می تواند در هنگام کار در فضای آموزشی برای  یادگیری عمیق توسط ماشین انجام شود بیان شده است.

 

آموزش عمیق چیست؟

آموزش عمیق یکی از آن تکنیک های مورد استفاده در یادگیری ماشین برای تشخیص الگو است. این یکی از رایج ترین روش ها در ساختن AI در سالهای اخیر است. به طور معمول، یک شبکه عصبی عمیق (DNN) چیزی جز یک شبکه عصبی چند لایه نیست، یعنی لایه ها پشت سر هم برای شناسایی الگوها در داده ها مورد استفاده قرار می گیرند. یک زیبایی این روش این است که وقتی ما از لایه ورودی به سمت لایه های پنهان و لایه خروجی حرکت می کنیم، اندازه الگوهای شناسایی شده بزرگتر و بزرگتر می شود و بنابراین در پیش بینی اشیاء در لایه نهایی کمک می کند. این فرایند با مثال زیر توضیح داده شده است.

فرآیند شناسایی چهره انسان در یک تصویر را در نظر بگیرید. DNN با شناسایی بخش ها شروع می شود، اغلب لبه هایی مانند نوار افقی تیره، نوارهای طولانی عمودی و شکل های دور تاریک. در لایه بعدی، شبکه سعی می کند ارتباط بین این لبه ها را از لایه قبلی پیدا کند و الگوهای بیشتری مانند ابرو، چشم، بینی و غیره را نشان می دهد. در نهایت، لایه نهایی شبکه قادر خواهد بود چهره ای از یک تصویر را با استفاده از تمام این ویژگی های شناسایی شده در لایه های قبلی شناسایی کند. این در تصویر زیر نشان داده شده است. بنابراین، همانطور که ما در یک شبکه عصبی به جلو حرکت می کنیم، اندازه الگوهای مشخص شده افزایش می یابد و در نهایت می توانیم اشیا را شناسایی کنیم.

 

 

 

 

 

 

برنامه های اصلی برای یادگیری عمیق عبارتند از:

1- طبقه بندی تصویر (شبکه عصبی مصنوعی (CNN) به طور کلی استفاده می شود)

2- طبقه بندی متن (شبکه عصبی مجدد (RNN) به طور کلی استفاده می شود)

3- پردازش گفتار (معمولا از LSTM استفاده می شود)

توضیح برای هر یک از این نوع شبکه های عصبی از حوصله این گفتار خارج است و در مقالات جداگانه قرارمی گیرد.

 

چرا آموزش عمیق؟


اگر ما به این روش دقیق نگاه کنیم، ممکن است متوجه شویم که این ممکن است روشی باشد که مغز ما قادر به شناسایی اشیاء اطراف ما می باشد. ممکن است این مفهوم اصلی ادراک باشد و این انگیزه شبکه های عصبی عمیق است. ایده کلی این است که بفهمیم که نورونها در مغز ما چگونه الگوها را شناسایی می کنند و کار آنها را تقلید کنیم. نورون ها گره نامیده می شوند و اطلاعات را از یک به دیگری انتقال می دهند. اما تمایز بین یک شبکه عصبی ساده و یک شبکه عصبی عمیق چیست؟ پاسخ آن واضح نیست چون اگر ما معماری، انعطاف پذیری و دقت پیش بینی بین یک شبکه عصبی و یک مدل آموزش عمیق را در نظر بگیریم، مشاهده می کنیم که تفاوت هایی وجود دارد. در مورد شبکه های عصبی متعارف، اغلب هر گره زمانی که ما از یک لایه به سمت دیگر حرکت می کنیم گره ها به هر گره دیگر متصل می شود. در مورد یک شبکه عصبی عمیق، ما می توانیم تعداد گره های شرکت کننده در فرایند تصمیم گیری را محدود کنیم، که مغز ما هم در بیشتر موارد همین کار را انجام می دهد. همچنین، یک شبکه عصبی متعارف بیشتر از روش feed forward برای پیش بینی استفاده می کند. یک شبکه عمیق عصبی از مفهوم انتشاربه عقب (back propagation) در بالای تکنیک feed forward استفاده می کند که از طریق آن می توان خطا را در هر مرحله با به روز رسانی وزن ها در شبکه کاهش داد.

 

چگونه یاد گیری عمیق اجرا می شود؟

معماری:
ساده ترین معماری یک شبکه عمیق عصبی شامل یک لایه ورودی، یک یا چند لایه پنهان و یک لایه خروجی است. هر لایه می تواند حاوی هر تعداد گره باشد. هر گره می تواند به هر گره دیگر در لایه بعدی با وزن مرتبط با آن متصل شود. لایه ورودی چیزی جز لیست گره ها نیست که نشان دهنده مقادیر ویژگی هایی است که برای پیش بینی استفاده می شود. تعداد سطوح در خروجی که برای طبقه بندی استفاده می شود، تعداد گره در لایه خروجی را تعیین می کند. به عنوان مثال، در مورد شناسایی رقوم، خروجی می تواند مقادیر بین 0 تا 9 داشته باشد و بنابراین 10 نود در لایه خروجی وجود دارد.
لایه پنهان می تواند هر تعداد گره داشته باشد و تعداد گره در لایه مخفی بستگی به مقدار ورودی به گره ها و وزن مربوط به آنها دارد. که محاسبات آن نیز نسبتا ساده است