CBIR: Content Based Image Retrieval

مروری بر مقاله "رویکرد ترکیبی برای بازیابی تصاویر بر اساس محتوا برپایه بافت و رنگ"

حجم زیاد اطلاعات دیداری، اعم از داده هایی که در شبکه های داده رد و بدل می شوند و یا در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره می شوند، باعث گردیده روشی های فشرده سازی اطلاعات دیداری گسترش و پیشرفت سریع داشته باشند و اغلب اطلاعات دیداری به آمده صورت فشرده در آیند. لذا روشی های بازیابی در حوزه فشرده سعی می کنند تا بدون غیر فشرده سازی کامل بردارهای ویژگی را استخراج کنند.

با گسترش روش های بازیابی بر اساس محتوا امروزه یک استاندارد بین المللی نیز در این زمینه به وجود آمده است که MPEG-7 نام دارد و آن را واسطه توصیفی محتوایی تصویری، صوتی و متن یا چند رسانه ای نیز می گویند.

اولین کار در زمینه بازیابی تصویر به دهه هفتاد برمی گردد. روش های اولیه بر روی ویژگی های دیداری تصویر عمل نمی کردند بلکه براساس توضیحات متنی انجام می گرفتند. به بیان دیگر اطلاعات موجود در تصویر توسط یک اپراتور انسانی به صورت متن در می آمد و متن استخراج شده از تصویر در پایگاه داده ذخیره می شد و عمل بازیابی براساس این متنها انجام می گرف. در سال 1992 بنیاد علوم ملی ایالات متحده، به منظور تعیین روش های جدید مدیریت پایگاه داده های تصاویر، کارگاهی را با موضوع سیستم های مدیریت اطلاعات دیداری برپا کرد. بسیاری از محققین گرایش های بینایی ماشین، مدیریت پایگاه داده، واسط کامپیوتر - انسان و بازیابی اطلاعات به این زمینه علاقه مند شدند. از آن به بعد تحقیقات در زمینه بازیابی تصویر براساس محتوا به سرعت پیشرفت کرد. بازیابی تصویر براساس محتوا، محتواهای دیداری موجود در یک تصویر مانند رنگ ، شکل  یا بافت را که دارای معنایی ضمنی در نزد شخص می باشند را به منظور بیان تصویر و نمایه گذاری آن مورد استفاده قرار می دهد.

معروف ترین و متداول ترین عمل بازیابی، بازیابی برای نمونه تصویر پرسش می باشد. در این روش، کاربر تصویری را به عنوان ورودی به سیستم ارائه می دهد که تصویر پرسش نام دارد.یک توصیف کننده محتوای دیداری می تواند سراسری یا محلی باشد. ویژگی های استخراج شده از تصویر به طور کلی به دو دسته سراسری و محلی طبقه بندی می شوند. ویژگی های سراسری مانند رنگ، بافت و شکل معمولا از کل تصویر استخراج میشوند. ویژگی های محلی تصویر به طور خاص از برخی از قطعات و یا نقاط کلیدی در تصویر مانند گوشه ها و لبه ها که معمولا توسط فرآیند تقسیم بندی به دست آمده استخراج می شوند.

متداول ترین ویژگی های سراسری استخراج شده در سیستم های بازیابی تصویر عبارتند از رنگ، بافت، شکل ومکان های فضایی.

رنگ یکی از ویژگی های بصری مقاوم به شمار می آید چرا که به جهت دوربین، اندازه و زاویه بستگی ندارد.

فضای RGB بیشترین استفاده را برای نمایش تصاویر دارد. این فضا از سه مؤلفه قرمز، سبز و آبی تشکیل  شده است که به این مؤلفه ها عناصر اولیه جمع شونده[1] گفته می شود. فضای CMY یک فضای رنگی برای چاپ است و سه مؤلفه تشکیل دهنده آن ارغوانی، فیروزهای و زرد می باشد. به این سه مؤلفه عناصر تفریق شونده [2]گفته می شود زیرا دراین فضا یک رنگ از جذب نور به دست می آید. فضای RGB و CMY غیر یکنواخت هستند. فضای HSV به طور وسیعی در گرافیک کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد و برای توصیف رنگ بیش ترین درک رنگ را فراهم میکند. سه مؤلفه آن فام[3]، اشباع[4] یا روشنایی [5] و مقدار[6] یا درخشندگی [7] می باشد. فام نسبت به تغییرات روشنایی و جهت دوربین تغییر ناپذیر است. بنابراین برای بازیابی شی بسیارمناسب می باشد. فضای RGB به راحتی توسط یک رابطه ساده قابل تبدیل به HSV میباشد.

بعضی از توصیف کننده های رنگ مورد استفاده را بیان می کنیم: هیستوگرام رنگ، بردار به هم پیوستگی رنگ، پیوستگی نگاشت رنگ و گشتاورهای رنگ. ثابت شده است که گشتاورهای[8] مرتبه اول (میانگین)، مرتبه دوم(واریانس) و مرتبه سوم (چولگی[9] ) برای بیان پراکندگی رنگ تصاویر موثرترین روش هستند. هیستوگرام رنگ[10] و مشتقات آن یکی از مهم ترین بردارهای ویژگی برای رنگ می باشد.

 بازنمایی های دیگری مانند کارلوگرام رنگ[11] و کارلوگرام خودکار[12] نیز وجود دارد. به منظور استخراج کارلوگرام ابتدا تصویر ورودی در فضای RGB به 32 رنگ کوانتیزه می شود. یکی از محتواهای مهم دیگر تصاویر دیجیتال، بافت آنها است. اساس روش های توصیف بافت به دو دسته قابل تقسیم می باشند: ساختاری و آماری.

روش های ساختاری مانند اپراتورهای شکل شناسی و گراف همسایگی، بافت را با توجه به عناصر ساختاری و مکان آنها توصیف می کنند. روشهای آماری مانند انواع ویژگی های تامورا،ویژگی های وولد، طیف های فوریه، آنالیز مفاهیم تغییر ناپذیری جزء نسبت به چرخش، میدان تصادفی مارکوف، مدل انکساری و روش های فیلترینگ چند سطحی مثل فیلتر گابور و تبدیل موجک، بافت را با توجه به توزیع آماری شدت (اندازه) روشنایی پیکسلهای تصویر توصیف می کند.

ویژگی های تامورا[13] شامل زبری، کنتراست، جهت، شباهت خطوط، نظم، و ناهمواری، مطابق با مطالعات روانشناسی درباره قوه ادراک انسان از بافت طراحی شده اند که شامل سه مقیاس زبری، کنتراست و جهت می باشد.

ماتریس هم رخدادی سطح خاکستری که به ماتریس وابستگی فضایی سطح خاکستری نیز معروف ا ست، روشی است آماری که روابط فضایی پیکسلها را در نظر می گیرد و اولین بار توسط هارلیک معرفی شده است.

روش های توصیف شکل به دو گروه مبتنی بر مرز شکل های مستقیم الخط، تقریب چند گوشه ای، مدل های عامل کراندار و توصیف کننده های شکل مبتنی بر فوریه و روش های مبتنی بر ناحیه گشتاورهای آماری تقسیم می شوند که در این میان روش های مبتنی بر مدل های احتمالی مانند مدل مارکف بدلیل بارمحاسباتی بالا در بازیابی کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

توصیفگرهای محلی تصویر، اطلاعات محلی را با استفاده از نقاط کلیدی از برخی از قسمت های تصویر مانند نواحی، اشیاء مورد علاقه، لبه ها و یا گوشه ها توصیف می کنند.

معیارهای شباهت معمول برای بردارهای ویژگی مکانی برای شناسایی شباهت تصاویر عبارتند از:

فاصله مدل مینکوفسکی

فاصله مدل منشور قائم

فاصله ماهالانوبیس

واگرایی جفری و واگرایی کولبک لیبر

در مورد بازیابی ویدئو چند موضوع جستجو مطرح می گردد: الف: بازیابی ویدئوهای مشابه ب - بازیابی کلیپ های مشابه در ویدئوها ج- بازیابی شات های مشابه در ویدئوها د - بازیابی یک تصویر در میان ویدئوها. در بازیابی ویدئو، نیز مانند تصاویر ثابت موضوع مورد جستجو از طریق بردارهای ویژگی و معیارهای شباهت، نتایج عمل بازیابی ارائه می شود.

یکی دیگر از مهم ترین مباحث پس از تعیین مورد جستجو انجام عمل بازیابی برای سیستم های بازیابی ارزیابی عملکرد کارآیی یک روش بازیابی است. کارآیی یعنی اینکه تصاویری که سیستم یا عمل بازیابی به عنوان لیست مرتب بازیابی به کاربر ارائه داده است، چقدر نظر او را تامین می کند.

روشهای ایجاد تصویر پرسش که به طور متداول استفاده می شوند عبارتند از: جستجوبر اساس طبقه بندی [14]، جستجوی مفهومی[15]، جستجو با رسم[16]  و جستجوی موردی[17].

جستجوی موردی می تواند به دو نوع تقسیم شود. جستجوی موردی خارجی، زمانی که تصویر پرسش در پایگاه داده وجود نداشته باشد. جستجوی مورد داخلی، زمانی که تصویر پرسش در پایگاه داده وجود دارد. مهم ترین مزیب این روش این است که کاربر لازم نیست بیان دقیقی از ویژگی های تصویر پرسش ارائه کند، سیستم عملیات مربوط به آن را انجام می دهد. بیشتر سیستم های موجود از این روش استفاده می کنند.

کارآیی یک سیستم یا عمل بازیابی نشان می دهد که تا چه میزان سیستم در بازیابی تصاویر مرتبط با تصویرمورد جستجو موفق عمل کرده است و معیارهای آن عبارتند از:

الف مقایسه توسط کاربر

ب- معیارهای عددی

1-     رتبه بهترین نتیجه

2-     دقت و فراخوانی

3-     نرخ خطا

4-     قابلیت بازیابی

5-     متوسط نرخ نرمال بازیابی

6-     میانگین متوسط دقت

در یادگیری ماشین، بازشناسی الگو و پردازش تصویر، استخراج ویژگی از یک مجموعه از داده های اندازه گیری شده شروع شده و یک مجموعه داده مشتق شده ویژگی ها را تولید می کند که این ویژگی ها نمایانگر داده های اولیه اما با ابعاد کم تر و فاقد افزونگی هستند و عملیات بعدی را سادهتر می کنند.

ماشین بردار پشتیبان در دسته طبقه بندهای متمایزکننده قرار می گیرد. ایده اصلی بسیار ساده است؛ مرز جداکننده در جایی قرار می گیرد که بیشترین فاصله را تا نزدیک ترین نمونه های هر کدام از کلاس ها داشته باشد. در واقع در این روش مرز خطی بین دو کلاس به گونه ای محاسبه می شود که:

1- تمام نمونه های کلاس 1+ در یک طرف مرز و تمام نمونه های کلاس 1- در طرف دیگر مرز واقع شوند.

2- مرز تصمیم گیری به گونه ای باشد که فاصله نزدیک ترین نمونه های آموزشی هر دو کلاس از یکدیگر در راستای عمود بر مرز تصمیم گیری تا جایی که ممکن است حداکثر شود.

 مشکل بازیابی مبتنی بر محتوا عبارت است از وجود فاصله معنایی میان ویژگی های بصری سطح پایین و معانی موجود در تصاویر که به آن شکاف معنایی گفته می شود.

 

مراحل انجام کار در این مقاله عبارت است از:

1- استخراج ویژگی های رنگ شامل هیستوگرام رنگ، کارلوگرام و کارلوگرام الگوی دودویی محلی

2- استخراج ویژگی بافت

3- مرحله استخراج ویژگی به کمک الگوریتم های حوزه باز شناسی الگو

4- مرحله شناسایی با استفاده از طبقه بندی نزدیکترین همسایه

5-  ارزیابی سیستم[1] additive

[2] subtractive

[3] Hue

[4] Saturation

[5] Lightness

[6] Value

[7] Brightness

[8] Color Moments

[9] Skewness

[10] Color Histogram

[11] color correlogram

[12] Auto correlogram

[13] Tamura

[14] Category Browsing

[15] Query by Concept

[16] Query by Sketch

[17] Query by example

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)